Lovforslag – rett til sykehjemsplass og pårørendestøtte

Helse- og omsorgsdepartementet har i høst sendt to lovforslag på høring. Det er lett å være enig i det uttalte ønsket om å forbedre mulighetene til å få sykehjemsplass for de som trenger det, og om forbedring av støtteordningene for pårørende til personer med store helse- og omsorgstjenestebehov.

Imidlertid er de forslagene som er lagt fram til dels unødvendige, uhensiktsmessige og umulige å gjennomføre. I tillegg vil enkelte av forslagene gi dårligere rettssikkerhet for pasienter og brukere og merarbeid og økte kostnader for kommunene.

Utilsiktede negative konsekvenser av lovforslagene og andre virkemidler for å oppnå de ønskede målene er mangelfullt utredet, og det bør derfor gjøres et mye grundigere utredningsarbeid før forslag til lovendringer legges fram for Stortinget.

Våre merknader er publisert på facebooksiden vår, https://www.facebook.com/omsorgsjuss/. Enhver som deler våre synspunkter og ønsker å bruke/bearbeide de tekstene vi har publisert står fritt til å gjøre det, uten hinder av opphavsrett.

Høring – rett til bl.a. sykehjemsplass, ventelister og kommunale kriterier for tildeling

Helse- og omsorgsdepartementet la 7. september 2015 fram høringsnotat om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven om rett til bl.a. sykehjemsplass, kriterier for tildeling av slike plasser og ventelister. Høringsfristen er 7. desember 2015.

Se hele høringssaken her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—rett-til-opphold-i-sykehjem-eller-tilsvarende-bolig-sarskilt-tilrettelagt-for-heldogns-tjenester—kriterier-og-ventelister/id2438834/

Våre merknader til dette lovforslaget er publisert her: https://www.facebook.com/notes/1735034203384162/

Høring – pårørendestøtte og endringer i avlastnings- og omsorgslønnsordningene

Helse- og omsorgsdepartementet la 1. oktober 2015 fram høringsnotat om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven om styrket pårørendestøtte. Høringsfristen er 15. januar 2016.

Se hele høringssaken her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—endringer-i-helse–og-omsorgstjenesteloven-styrket-parorendestotte/id2455073/

Våre merknader til dette lovforslaget er publisert her: https://www.facebook.com/notes/1734746553412927/

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.