Saksbehandlingskurs brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

 

Tid/sted 27.-28. mai 2024, i Sortland
Pris 2500 kr
Påmelding Kursside hos RKK Vesterålen
Påmeldingsfrist 10. mai 2024
Blir kurset holdt? Ikke avklart
Ledige plasser Ja
Målgruppe Saksbehandlere i helse- og omsorgstjenesten
Kursholder Hege Weimand Larsen og Marianne Skattum
Antall dager To dager
Anbefalte forkunnskaper
  • Treårig høyskoleutdanning innenfor helse- og/eller omsorgsfag eller annen relevant utdanning, eventuelt praksis som saksbehandler
  • Saksbehandling grunnkurs
  • Forvaltning i praksis
  • Hvordan skrive gode enkeltvedtak?
  • Saksbehandling videregående kurs
Beskrivelse Kurset tar  for seg de alminnelige reglene om rett til BPA i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a annet ledd og særreglene om BPA i § 2-1 d.

Reglene om BPA byr på mange utfordringer for saksbehandlerne i kommunene, sammenlignet med de alminnelige reglene om helse- og omsorgstjenester. Hovedårsakene til dette er både at selve jussen er mer innviklet enn ellers og at de organisatoriske sidene ved BPA er mer komplekse enn for andre tjenester. På kurset gjennomgås både de juridiske og organisatoriske sidene ved ordningen, samtidig som det forsøkes å gi en dypere forståelse for brukergruppas behov og ønsker.

BPA innebærer at tjenestene organiseres på en grunnleggende annerledes måte enn ordinære helse- og omsorgstjenester, ved at brukeren selv er arbeidsleder for sine assistenter, eventuelt at brukerens partsrepresentant bistår med arbeidsledelsen eller representerer brukeren i denne rollen. I tillegg er det svært vanlig å benytte private leverandører av BPA-tjenester, både ideelle og kommersielle selskaper. Dette medfører at både representasjonsregler, arbeidsrett, kontraktsrett og problemstillinger knyttet til regelverket om offentlige anskaffelser må gjennomgås for å få en full oversikt over de rettslige sidene ved BPA-ordningen.

Metode Det veksles mellom forelesning og case som drøftes i grupper og i plenum. Deltakerne har mulighet til å komme med egne problemstillinger.
Program Dag 1
Kl. 08.30 – 09.00 Registrering
Kl. 09.00 – 11.30 Bakgrunn for og formål med BPA-ordningen. Hva er BPA? Hvem er brukerne?
Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj
Kl. 12.30 – 16.00 Regelverket og saksbehandling – generelt om personlig assistanse og spesielt om brukerstyrt personlig assistanse, vanskelige sider ved BPA
Dag 2
Kl. 08.30 – 09.00 Registrering
Kl. 09.00 – 11.30 Regelverk og saksbehandling fortsetter.
Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj
Kl. 12.30 – 16.00 Spørsmål knyttet til anskaffelsesrett, kontraktsrett og arbeidsrett. Praktiske forhold knyttet til organisering og drift av BPA-ordningen.

Det kan komme endringer i programmet.