Lokale kurs

Vi kan holde de fleste av kursene våre lokalt for en eller flere kommuner, eller for fylkesmenn som ønsker å invitere kommunene i fylket på saksbehandlingskurs. Lokale kurs holdes inntil videre i utgangspunktet som nettbaserte kurs, men om situasjonen tillater det kan det bli mulig å reise for å holde slike kurs. Vi kan også etter avtale skreddersy kursopplegg til lokale kurs.

Følgende vilkår gjelder avtaler som inngås etter 1. mai 2018, med mindre noe annet er skriftlig avtalt med Omsorgsjuss AS:

Honorarsatser for lokale kurs:
– Saksbehandlingskurs (alle kurs unntatt BPA-kurs): 45 000 kr per kursdag ved to kursholdere sammen og 27 500 kr per kursdag ved én kursholder alene
– BPA-kurs: 55 000 kr per kursdag ved to kursholdere sammen og 32 500 kr per kursdag ved én kursholder alene

Forberedelse og etterarbeid
Forberedelse til lokale kurs faktureres med 1500 kr per time. Dette kan innebære tilpasning av kurs til kundens ønsker/sette sammen deler fra ulike kurs til en kurspakke/utarbeide nye kurstemaer etter kundens ønske. Etterarbeid som kunden ber om, ut over å sende ut ferdig materiell vil faktureres med samme pris. Vi vil alltid gi kunden et anslag over timer og kostnader i forkant på slike tilleggsoppgaver.

Tillegg for deltakere ut over 30 personer
Våre priser for lokale kurs gjelder for inntil 30 deltakere. Ved 31 eller flere deltakere faktureres et tillegg på 500 kr per deltaker over 30 personer per kursdag.

Reise og opphold
Reise og oppholdskostnader faktureres etter regning og/eller statens satser.

Kursmateriell
Kursmateriell kopieres vanligvis opp av kunden, og er da gratis. Men vi kan også sørge for trykking av kursmateriell, og da inngås det konkret avtale om pris på dette i forkant.

Lokaler, lunsj og kaffe/te
Prisene for lokale kurs forutsetter at kunden sørger for lokaler, lunsj og kaffe/te.

Tidsplan
Ved lokale kurs starter kursdagen kl. 09.00 og varer til kl. 16.00 og med en times lunsjpause midt på dagen, og for øvrig korte pauser med ca. 1 times mellomrom, slik som på våre vanlige kurs.

Vi kan bare påta oss oppdrag som innebærer reiser på hele kursdager
På grunn av stor pågang har vi sett oss nødt til å begrense lokale kursoppdrag som innebærer reiser til hele dager. For kurs som går via Internett er det mulig å bestille kurs av den varigheten kunden ønsker, og timeprisen er da 5000 kr per time.

Kommersiell utnyttelse
Dersom kunden inviterer utenforstående kursdeltakere til lokale kurs med fastpris og gjennom dette forsøker å oppnå en fortjeneste på våre kurs, vil dette være i strid med opphavsretten og de avtaler som er inngått. Ethvert forsøk på kommersiell utnyttelse av våre kursholdere vil bli forfulgt rettslig, og det vil bli krevd erstatning.

Fakturering
Faktura sendes til bestillers arbeidsgiver, vanligvis en kommune (kunden). Vi sender primært faktura i EHF-format til kunden, evt. sender vi pdf-faktura til kundens offisielle e-postadresse som vi henter fra Foretaksregisteret.

De fleste kommuner krever at det oppgis et referansenummer e.l. på fakturaer. Den som bestiller kurset er ansvarlig for å oppgi referansenummer.

Betalingsfristen er 14 dager. Ved forsinket betaling vil det bli sendt betalingspåminnelse og/eller inkassovarsel, og lovbestemte gebyrer vil påløpe.

Dersom betaling fortsatt uteblir, vil fakturaen bli sendt til inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe.

Ved forsinket betaling beregnes lovbestemt forsinkelsesrente.

Avlysning av kurs
Ved avlysning av lokale kurs fra kundens side betaler kunden våre utlegg og medgått tid til forberedelse av kurset. Ved avlysning senere enn 14 dager før kursstart betales også hele det avtalte honoraret for kurset, siden det er umulig for oss å skaffe nye kunder på så kort varsel.

Ved sykdom eller andre alvorlige hendelser som forhindrer kursholder fra å holde et kurs, er Omsorgsjuss AS ansvarlig for å dekke nødvendige og dokumenterte utgifter som kunden har blitt påført som følge av at kurset blir avlyst. Kunden plikter på sin side å begrense tapet så mye som mulig, bl.a. ved å avbestille lokaler/catering m.m. så snart som mulig etter at det er gitt beskjed om at kurset må avlyses.

Er Omsorgsjuss AS forhindret fra å gjennomføre et kurs som følge av omstendigheter selskapet ikke kan råde over, så som brann, krig, naturkatastrofe eller andre alvorlige og uforutsette hendelser (force majeure), er Omsorgsjuss AS fritatt for alt ansvar for ulemper og kostnader dette påfører kunden.