Nytt gratis kurs: Saksbehandling i krisetid

Bare kort tid etter at vi startet utsending av informasjon til kommunene om vårt nye minikurs, Saksbehandling i krisetid, 3. april 2020 kl. 10.00 til 12.00, var det første kurset fulltegnet. Vi har satt opp kurset flere ganger, og har nå ledige plasser til kurset 14. april 2020 kl. 10.00 – 12.00.

Lenke til påmeldingsskjema finner dere her: Påmeldingsskjema

 

 

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Nytt gratis kurs: Saksbehandling i krisetid

Testing av kurs over Internett

Takket være hjelp av saksbehandlere i Oslo kommune som har hjemmekontor, gjennomførte vi tirsdag 17. mars og fredag 20. mars våre to første tester av kurs over Internett. Erfaringene så langt er gode, både ved deltakelse via pc og mobiltelefon, og vi tar sikte på å kunne kjøre alle våre kurs over Internett så lenge det er nødvendig.

Vi ønsker nå å gjennomføre et minikurs der vi har med kursdeltakere opp mot grensa på 50 personer, som er rammen for det kurssystemet vi bruker, for å finne ut om det oppstår problemer med systemet (eller for kursholder) ift. å håndtere deltakerantall opp mot denne grensa.

Vi har så langt testet systemet med både kursholder og kursdeltakere som har Google Chrome, og det fungerer bra. I den tredje testen håper vi å få med enkelte kursdeltakere som kan teste systemet med bruk av Internet Explorer, Firefox og Safari, for å se om det er problemer ift. noen av disse nettleserne (om du har en av disse, er det fint om du skriver navnet på nettleseren du vil bruke i påmeldingsskjemaet).

Det går an å følge kurset via mobiltelefon, men da uten at kursdeltakeren kan kommunisere med oss via lyd og bilde. Chatfunksjonen er imidlertid tilgjengelig også på mobil. Vi har foreløpig bare testet med Iphone, så gi oss gjerne beskjed dersom du har anledning til å teste med Android (skriv i så fall Android etter navnet ditt når du registrerer deg).

Om du har anledning til å være med på neste test, kan du registrere deg ved å bruke skjemaet nedenfor.

Påmelding til testkurset Saksbehandling i krisetid 3. april 2020 kl. 10.00 – 12.00:

Påmeldingsskjema

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Testing av kurs over Internett

Henvendelser til BPA-utvalget

Henvendelser til BPA-utvalget sendes til bpa-utvalget@hod.dep.no

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Henvendelser til BPA-utvalget

Kursplan 2020

Alle kurs våren 2020 vil gå via Internett. Prisen per kursdeltaker er redusert til 3500 kr og fristen for avmelding uten kostnad for kommunene er forkortet til 24 timer.

I 2020 har vi foreløpig satt opp følgende kurs:

Hvordan skrive gode enkeltvedtak? 20.-21. april 2020

Forvaltning i praksis 28.-29. april 2020 (UTSATT fra 23.-24. april 2020)

Saksbehandling grunnkurs 3.-4. juni 2020 (FRAMSKYNDET fra 8.-9. juni 2020)

Egenbetaling grunnkurs 8.-9. juni 2020

Saksbehandling videregående kurs 10.-11. juni 2020

Pårørendestøtte 5.-6. oktober 2020

Vi vil vurdere om det er mulig å gå tilbake til kurs som vanlig fra og med høsten 2020, eller om de kursene som settes opp utover høsten også må gå via Internett. 

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Kursplan 2020

Pårørendestøtte – veiledning til pasienter/brukere og pårørende

Omsorgsjuss har utarbeidet forslag til tekst som kommunene kan bruke som grunnlag for informasjon til pasienter/brukere og pårørende på kommunenes nettsider.

Teksten kan evt. også brukes for å realitetsorientere rause samarbeidspartnere som lover mer enn kommunene kan holde.

Det er helt i orden om kommunene bearbeider teksten til lokale behov, og det er ikke nødvendig å oppgi Omsorgsjuss som kilde. På den annen side er ikke dette en tekst som er autorisert av overordnede statlige helsemyndigheter, og kommunene må selv ta ansvar for at de delene av teksten som brukes er innenfor gjeldende regelverk og vedlikeholdes i takt med utviklingen i forvaltningspraksis framover.

Teksten er publisert på våre FacebooksiderNotat om pårørendestøtte

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Pårørendestøtte – veiledning til pasienter/brukere og pårørende

Lovforslag – ny bestemmelse om pårørendestøtte

Regjeringen har nylig lagt fram et forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, Prop. 49 L (2016 – 2017). Det er foreslått en ny § 3-6 i helse- og omsorgstjenesteloven som medfører endringer i reglene om avlastning, omsorgslønn og veiledning/opplæring til personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid.

Lovforslaget har gått gjennom første behandling i Stortinget, og det ligger an til å bli vedtatt slik som foreslått. Se Innst. 239 L (2016 – 2017).

Vi har kommentert lovforslaget på vår Facebook-side, under notater. Der kan du lese mer om hvilke avklaringer som har kommet etter høringsrunden, en oppsiktsvekkende og nytenkende lovtolkning fra departementets side som likestiller alle tiltak/tjenester/ytelser til private omsorgsytere, og at lovforslaget dessverre fortsatt ikke foreslår noen rett til pårørendestøtte eller gir mer klarhet i hvordan omsorgsstønaden skal praktiseres.

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Lovforslag – ny bestemmelse om pårørendestøtte

Nyutviklet kurs om (brukerstyrt personlig assistanse) BPA

Vi har i samarbeid med BPA-skolen (www.bpa-skolen.no) gleden av å tilby et helt nyutviklet kurs om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for saksbehandlere i helse- og omsorgstjenesten.

Kurset tar for seg både særreglene om BPA for de brukerne som oppfyller vilkårene i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d, og retten til BPA som følger av de vanlige reglene i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a annet ledd, og som fortsatt gjelder ved siden av særreglene.

Reglene om BPA byr på mange utfordringer for saksbehandlerne i kommunene, sammenlignet med de alminnelige reglene om helse- og omsorgstjenester. Hovedårsakene til dette er både at selve jussen er mer innviklet enn ellers og at de organisatoriske sidene ved BPA er mer komplekse enn for andre tjenester. I tillegg kommer forhold knyttet til historie, ideologi og menneskerettigheter, som i praksis er viktigere på dette området enn ellers i helse- og omsorgstjenestene. På kurset gjennomgås derfor både de juridiske og organisatoriske sidene ved ordningen, samtidig som det forsøkes å gi en dypere forståelse for brukergruppas behov og ønsker.

BPA innebærer at tjenestene organiseres på en grunnleggende annerledes måte enn ordinære helse- og omsorgstjenester, ved at brukeren er arbeidsleder for sine assistenter. Ikke bare brukeren selv, men også brukerens partsrepresentant kan være arbeidsleder. I tillegg er det svært vanlig å benytte private leverandører av BPA-tjenester, både selskaper drevet av brukerne selv og rene kommersielle aktører. Dette medfører at både representasjonsregler, arbeidsrett, kontraktsrett og problemstillinger knyttet til regelverket om offentlige anskaffelser må gjennomgås for å få en full oversikt over de rettslige sidene ved BPA-ordningen.

Vi minner om muligheten for å søke Fylkesmannen om tilskudd til kurs om BPA under tilskuddsordningen for «Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd» (statsbudsjettets kapittel 0761, post 68). Søknadsfristen har tidligere år vært 1. april, og det anbefales at kommunene kontakter sin lokale Fylkesmann for mer informasjon om tilskuddsordningen.

Mer om BPA-kurset kan du lese her: http://www.omsorgsjuss.no/brukerstyrt-personlig-assistanse-bpa/

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Nyutviklet kurs om (brukerstyrt personlig assistanse) BPA

Pålegg om forskrift med kriterier for sykehjemsplass

Vi har satt opp et nytt kurs om endringene i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven, der kommunene er pålagt å utarbeide forskrifter med kriterier for rett til langtidsopphold i sykehjem og tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Kurset holdes i Oslo, og datoene er 20.-21. mars 2017 (ledige plasser).

vedtaksmalerPå kurset legges det stor vekt på å sørge for at kommunene skal settes i stand til å gjennomføre de vedtatte lovendringene på best mulig måte, og til at endringene blir fulgt opp etter lovgivers intensjon.

Målsettingen er at deltakerne i samarbeid med kursholderne i løpet av kurset skal jobbe fram et godt utgangspunkt for lokale forskrifter med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig, herunder bestemmelser om ventelister og oppfølging av de som settes på venteliste, vedtaksmaler, informasjonsmateriell, rutinebeskrivelser m.m.

I etterkant av kurset vil vil sende ut et fullstendig forslag til forskriftstekst med våre merknader og maler for enkeltvedtak som trengs som ledd i oppfølgingen av de nye reglene.

Forslaget til forskrift vil inneholde bestemmelser om formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde, organisering, tildelingskriterier både for langtidsplasser i sykehjem og for disposisjonsrett til tilsvarende boliger, brukermedvirkning, saksutredning, rett til enkeltvedtak om helse- og omsorgstjenester i sykehjem, rett til forsvarlige helse- og omsorgstjenester for de som venter på å få langtidsopphold, oppfølging av de som venter, egenbetaling, klage, ikrafttredelse og revidering av forskriften når nasjonale kriterier blir vedtatt.

Her er en smakebit fra forslaget til forskriftstekst slik det ser ut etter at de første tre kursene er holdt:

§ 1 Formål

Formålet med forskriften er å bedre rettsstillingen for pasienter og brukere med omfattende tjenestebehov når det gjelder retten til helse- og omsorgstjenester fra kommunen.

Forskriften skal tydeliggjøre hvilke kriterier [kommunens navn] kommune legger til grunn for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Forskriften skal videre tydeliggjøre hvordan [kommunens navn] kommune skal følge opp personer som står på observasjonsliste til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Du kan lese mer om kurset og finne lenker til påmeldingsskjema her: http://www.omsorgsjuss.no/kurs-rett-til-sykehjemsplass-kriterier-og-ventelister/

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Pålegg om forskrift med kriterier for sykehjemsplass

Halvdagsseminar om nye lovregler om rett til sykehjemsplass, kriterier og ventelister

20. september arrangerte Omsorgsjuss gratis halvdagsseminar om de nye reglene om rett til sykehjemsplass, kriterier og ventelister.

Det var ca. 200 deltakere på seminaret, og 88 kommuner og bydeler i Oslo var representert.

Som hovedinnledere var vi så heldige å få seniorrådgiver   Hanne Ramstad Jensen fra Helse- og omsorgsdepartementet som redegjorde for bakgrunnen for og intensjonen med lovreglene, og fra Helsedirektoratet kom prosjektleder Kirsten Petersen, Knut Erlend Bergan og Liv Tveito som fortalte om prosjektet Statlig finansiering av omsorgstjenester, der bl.a. tildelingskriterier blir utprøvd.

20160920_091359

Hanne Ramstad Jensen

20160920_103150

Kirsten Petersen

20160920_103314

Knut Erlend Bergan

20160920_104114

Liv Tveito

I tillegg gjennomgikk Per Gammelsæther og Marianne Skattum fra Omsorgsjuss noen av de praktiske og juridiske utfordringene kommunene nå står overfor.

Et par viktige poenger fra seminaret er at de nye reglene ikke kan tolkes slik at den tidligere retten til sykehjemsplass innskrenkes og at kommunene gjennom de forskriftene de er pålagt å utarbeide har stor innflytelse på hvordan de vil bidra til økt rettssikkerhet og opplevd trygghet for tjenestemottakere som trenger et omfattende tjenestetilbud lokalt. Vi håper kommunene vil bruke denne muligheten på en god måte!

På bildet under ser vi Per Gammelsæther som forteller om den såkalte «eldrebølgen» som forventes de nærmeste årene.

20160920_105849

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Halvdagsseminar om nye lovregler om rett til sykehjemsplass, kriterier og ventelister

Lovforslag – rett til sykehjemsplass og pårørendestøtte

Helse- og omsorgsdepartementet har i høst sendt to lovforslag på høring. Det er lett å være enig i det uttalte ønsket om å forbedre mulighetene til å få sykehjemsplass for de som trenger det, og om forbedring av støtteordningene for pårørende til personer med store helse- og omsorgstjenestebehov.

Imidlertid er de forslagene som er lagt fram til dels unødvendige, uhensiktsmessige og umulige å gjennomføre. I tillegg vil enkelte av forslagene gi dårligere rettssikkerhet for pasienter og brukere og merarbeid og økte kostnader for kommunene.

Utilsiktede negative konsekvenser av lovforslagene og andre virkemidler for å oppnå de ønskede målene er mangelfullt utredet, og det bør derfor gjøres et mye grundigere utredningsarbeid før forslag til lovendringer legges fram for Stortinget.

Våre merknader er publisert på facebooksiden vår, https://www.facebook.com/omsorgsjuss/. Enhver som deler våre synspunkter og ønsker å bruke/bearbeide de tekstene vi har publisert står fritt til å gjøre det, uten hinder av opphavsrett.

Høring – rett til bl.a. sykehjemsplass, ventelister og kommunale kriterier for tildeling

Helse- og omsorgsdepartementet la 7. september 2015 fram høringsnotat om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven om rett til bl.a. sykehjemsplass, kriterier for tildeling av slike plasser og ventelister. Høringsfristen er 7. desember 2015.

Se hele høringssaken her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—rett-til-opphold-i-sykehjem-eller-tilsvarende-bolig-sarskilt-tilrettelagt-for-heldogns-tjenester—kriterier-og-ventelister/id2438834/

Våre merknader til dette lovforslaget er publisert her: https://www.facebook.com/notes/1735034203384162/

Høring – pårørendestøtte og endringer i avlastnings- og omsorgslønnsordningene

Helse- og omsorgsdepartementet la 1. oktober 2015 fram høringsnotat om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven om styrket pårørendestøtte. Høringsfristen er 15. januar 2016.

Se hele høringssaken her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—endringer-i-helse–og-omsorgstjenesteloven-styrket-parorendestotte/id2455073/

Våre merknader til dette lovforslaget er publisert her: https://www.facebook.com/notes/1734746553412927/

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Lovforslag – rett til sykehjemsplass og pårørendestøtte