Krisemøter for saksbehandlere

Etter å ha kjørt minikurset Saksbehandling i krisetid fire ganger, med ca. 200 deltakere fra ca. 150 kommuner, har vi i samråd med saksbehandlerne som har vært på kurset kommet fram til at vi vil sette opp noen krisemøter framover.

På disse møtene blir det mulighet til å stille spørsmål til oss om koronasituasjonen og hvordan den påvirker behandling av helse- og omsorgstjenestesaker i kommunene. Vi vil svare så godt vi kan, og i den grad det finnes avklaringer fra nasjonale myndigheter vil vi videreformidle dette til deltakerne. Dere vil også finne lenker til relevant materiale på den nettsiden vi har opprettet for dette formålet, og som de aller fleste saksbehandlere i landet har fått lenke til på e-post.

Kurssystemet vi bruker for nettbaserte kurs og som vi også vil bruke til krisemøtene, er begrenset til 50 plasser på hvert møte. Vi ber derfor om at hver kommune melder på bare én saksbehandler hver. Det er mulig for flere fra samme kommune å delta ved å sitte i samme rom under møtene (med tilstrekkelig avstand). Som på kursene vi har arrangert i det siste vil vi i så stor grad vi kan prioritere mellom kommunene, slik at flest mulig får anledning til å delta.

Møtene vil bli arrangert ca. hver 14. dag fram mot sommeren. Vi tar sikte på at de vil vare fra 1 til 2 timer, avhengig av om det har skjedd mye nytt med utviklingen i pandemien og råd fra nasjonale myndigheter. I tillegg vil det påvirke tidsbruken hva slags og hvor mange spørsmål vi får fra dere.

Det er gratis å delta på krisemøter.

Det er mulig å delta via pc, laptop og mobil. Husk å skru på lyd, og ikke være på sikker sone når du deltar på kurs/møter. Du kan melde deg på med jobbmail eller privatmail, men vi ber om at du oppgir hvilken kommune du jobber i. Etter påmelding vil du få automatiske e-poster fra kurssystemet med lenker til å legge møtet til i kalenderen din, til eventuell avmelding og til å komme inn i kursrommet. Vi åpner kursrommet noen minutter før oppstart.

Krisemøte 29. mai kl. 10.00:

Påmeldingsskjema

Vi tar sikte på at nye krisemøter blir holdt annenhver fredag kl. 10.00. Lenker til påmelding til de neste møtene er ikke aktive ennå – men blir aktivert fortløpende utover våren.

 

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Krisemøter for saksbehandlere

BPA-utvalget

BPA-utvalgets nettside: BPA-utvalget

Henvendelser til BPA-utvalget sendes til bpa-utvalget@hod.dep.no

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for BPA-utvalget

Kursplan 2020

Alle kurs våren 2020 vil gå via Internett. Prisen per kursdeltaker er redusert til 3500 kr og fristen for avmelding uten kostnad for kommunene er forkortet til 24 timer.

I 2020 har vi foreløpig satt opp følgende kurs:

Hvordan skrive gode enkeltvedtak? 20.-21. april 2020

Forvaltning i praksis 28.-29. april 2020 (UTSATT fra 23.-24. april 2020)

Saksbehandling grunnkurs 3.-4. juni 2020 (FRAMSKYNDET fra 8.-9. juni 2020)

Egenbetaling grunnkurs 8.-9. juni 2020

Saksbehandling videregående kurs 10.-11. juni 2020

Pårørendestøtte 5.-6. oktober 2020

Vi vil vurdere om det er mulig å gå tilbake til kurs som vanlig fra og med høsten 2020, eller om de kursene som settes opp utover høsten også må gå via Internett. 

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Kursplan 2020

Pårørendestøtte – veiledning til pasienter/brukere og pårørende

Omsorgsjuss har utarbeidet forslag til tekst som kommunene kan bruke som grunnlag for informasjon til pasienter/brukere og pårørende på kommunenes nettsider.

Teksten kan evt. også brukes for å realitetsorientere rause samarbeidspartnere som lover mer enn kommunene kan holde.

Det er helt i orden om kommunene bearbeider teksten til lokale behov, og det er ikke nødvendig å oppgi Omsorgsjuss som kilde. På den annen side er ikke dette en tekst som er autorisert av overordnede statlige helsemyndigheter, og kommunene må selv ta ansvar for at de delene av teksten som brukes er innenfor gjeldende regelverk og vedlikeholdes i takt med utviklingen i forvaltningspraksis framover.

Teksten er publisert på våre FacebooksiderNotat om pårørendestøtte

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Pårørendestøtte – veiledning til pasienter/brukere og pårørende

Lovforslag – ny bestemmelse om pårørendestøtte

Regjeringen har nylig lagt fram et forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, Prop. 49 L (2016 – 2017). Det er foreslått en ny § 3-6 i helse- og omsorgstjenesteloven som medfører endringer i reglene om avlastning, omsorgslønn og veiledning/opplæring til personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid.

Lovforslaget har gått gjennom første behandling i Stortinget, og det ligger an til å bli vedtatt slik som foreslått. Se Innst. 239 L (2016 – 2017).

Vi har kommentert lovforslaget på vår Facebook-side, under notater. Der kan du lese mer om hvilke avklaringer som har kommet etter høringsrunden, en oppsiktsvekkende og nytenkende lovtolkning fra departementets side som likestiller alle tiltak/tjenester/ytelser til private omsorgsytere, og at lovforslaget dessverre fortsatt ikke foreslår noen rett til pårørendestøtte eller gir mer klarhet i hvordan omsorgsstønaden skal praktiseres.

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Lovforslag – ny bestemmelse om pårørendestøtte

Nyutviklet kurs om (brukerstyrt personlig assistanse) BPA

Vi har i samarbeid med BPA-skolen (www.bpa-skolen.no) gleden av å tilby et helt nyutviklet kurs om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for saksbehandlere i helse- og omsorgstjenesten.

Kurset tar for seg både særreglene om BPA for de brukerne som oppfyller vilkårene i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d, og retten til BPA som følger av de vanlige reglene i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a annet ledd, og som fortsatt gjelder ved siden av særreglene.

Reglene om BPA byr på mange utfordringer for saksbehandlerne i kommunene, sammenlignet med de alminnelige reglene om helse- og omsorgstjenester. Hovedårsakene til dette er både at selve jussen er mer innviklet enn ellers og at de organisatoriske sidene ved BPA er mer komplekse enn for andre tjenester. I tillegg kommer forhold knyttet til historie, ideologi og menneskerettigheter, som i praksis er viktigere på dette området enn ellers i helse- og omsorgstjenestene. På kurset gjennomgås derfor både de juridiske og organisatoriske sidene ved ordningen, samtidig som det forsøkes å gi en dypere forståelse for brukergruppas behov og ønsker.

BPA innebærer at tjenestene organiseres på en grunnleggende annerledes måte enn ordinære helse- og omsorgstjenester, ved at brukeren er arbeidsleder for sine assistenter. Ikke bare brukeren selv, men også brukerens partsrepresentant kan være arbeidsleder. I tillegg er det svært vanlig å benytte private leverandører av BPA-tjenester, både selskaper drevet av brukerne selv og rene kommersielle aktører. Dette medfører at både representasjonsregler, arbeidsrett, kontraktsrett og problemstillinger knyttet til regelverket om offentlige anskaffelser må gjennomgås for å få en full oversikt over de rettslige sidene ved BPA-ordningen.

Vi minner om muligheten for å søke Fylkesmannen om tilskudd til kurs om BPA under tilskuddsordningen for «Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd» (statsbudsjettets kapittel 0761, post 68). Søknadsfristen har tidligere år vært 1. april, og det anbefales at kommunene kontakter sin lokale Fylkesmann for mer informasjon om tilskuddsordningen.

Mer om BPA-kurset kan du lese her: http://www.omsorgsjuss.no/brukerstyrt-personlig-assistanse-bpa/

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Nyutviklet kurs om (brukerstyrt personlig assistanse) BPA

Pålegg om forskrift med kriterier for sykehjemsplass

Vi har satt opp et nytt kurs om endringene i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven, der kommunene er pålagt å utarbeide forskrifter med kriterier for rett til langtidsopphold i sykehjem og tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Kurset holdes i Oslo, og datoene er 20.-21. mars 2017 (ledige plasser).

vedtaksmalerPå kurset legges det stor vekt på å sørge for at kommunene skal settes i stand til å gjennomføre de vedtatte lovendringene på best mulig måte, og til at endringene blir fulgt opp etter lovgivers intensjon.

Målsettingen er at deltakerne i samarbeid med kursholderne i løpet av kurset skal jobbe fram et godt utgangspunkt for lokale forskrifter med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig, herunder bestemmelser om ventelister og oppfølging av de som settes på venteliste, vedtaksmaler, informasjonsmateriell, rutinebeskrivelser m.m.

I etterkant av kurset vil vil sende ut et fullstendig forslag til forskriftstekst med våre merknader og maler for enkeltvedtak som trengs som ledd i oppfølgingen av de nye reglene.

Forslaget til forskrift vil inneholde bestemmelser om formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde, organisering, tildelingskriterier både for langtidsplasser i sykehjem og for disposisjonsrett til tilsvarende boliger, brukermedvirkning, saksutredning, rett til enkeltvedtak om helse- og omsorgstjenester i sykehjem, rett til forsvarlige helse- og omsorgstjenester for de som venter på å få langtidsopphold, oppfølging av de som venter, egenbetaling, klage, ikrafttredelse og revidering av forskriften når nasjonale kriterier blir vedtatt.

Her er en smakebit fra forslaget til forskriftstekst slik det ser ut etter at de første tre kursene er holdt:

§ 1 Formål

Formålet med forskriften er å bedre rettsstillingen for pasienter og brukere med omfattende tjenestebehov når det gjelder retten til helse- og omsorgstjenester fra kommunen.

Forskriften skal tydeliggjøre hvilke kriterier [kommunens navn] kommune legger til grunn for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Forskriften skal videre tydeliggjøre hvordan [kommunens navn] kommune skal følge opp personer som står på observasjonsliste til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Du kan lese mer om kurset og finne lenker til påmeldingsskjema her: http://www.omsorgsjuss.no/kurs-rett-til-sykehjemsplass-kriterier-og-ventelister/

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Pålegg om forskrift med kriterier for sykehjemsplass

Halvdagsseminar om nye lovregler om rett til sykehjemsplass, kriterier og ventelister

20. september arrangerte Omsorgsjuss gratis halvdagsseminar om de nye reglene om rett til sykehjemsplass, kriterier og ventelister.

Det var ca. 200 deltakere på seminaret, og 88 kommuner og bydeler i Oslo var representert.

Som hovedinnledere var vi så heldige å få seniorrådgiver   Hanne Ramstad Jensen fra Helse- og omsorgsdepartementet som redegjorde for bakgrunnen for og intensjonen med lovreglene, og fra Helsedirektoratet kom prosjektleder Kirsten Petersen, Knut Erlend Bergan og Liv Tveito som fortalte om prosjektet Statlig finansiering av omsorgstjenester, der bl.a. tildelingskriterier blir utprøvd.

20160920_091359

Hanne Ramstad Jensen

20160920_103150

Kirsten Petersen

20160920_103314

Knut Erlend Bergan

20160920_104114

Liv Tveito

I tillegg gjennomgikk Per Gammelsæther og Marianne Skattum fra Omsorgsjuss noen av de praktiske og juridiske utfordringene kommunene nå står overfor.

Et par viktige poenger fra seminaret er at de nye reglene ikke kan tolkes slik at den tidligere retten til sykehjemsplass innskrenkes og at kommunene gjennom de forskriftene de er pålagt å utarbeide har stor innflytelse på hvordan de vil bidra til økt rettssikkerhet og opplevd trygghet for tjenestemottakere som trenger et omfattende tjenestetilbud lokalt. Vi håper kommunene vil bruke denne muligheten på en god måte!

På bildet under ser vi Per Gammelsæther som forteller om den såkalte «eldrebølgen» som forventes de nærmeste årene.

20160920_105849

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Halvdagsseminar om nye lovregler om rett til sykehjemsplass, kriterier og ventelister

Lovforslag – rett til sykehjemsplass og pårørendestøtte

Helse- og omsorgsdepartementet har i høst sendt to lovforslag på høring. Det er lett å være enig i det uttalte ønsket om å forbedre mulighetene til å få sykehjemsplass for de som trenger det, og om forbedring av støtteordningene for pårørende til personer med store helse- og omsorgstjenestebehov.

Imidlertid er de forslagene som er lagt fram til dels unødvendige, uhensiktsmessige og umulige å gjennomføre. I tillegg vil enkelte av forslagene gi dårligere rettssikkerhet for pasienter og brukere og merarbeid og økte kostnader for kommunene.

Utilsiktede negative konsekvenser av lovforslagene og andre virkemidler for å oppnå de ønskede målene er mangelfullt utredet, og det bør derfor gjøres et mye grundigere utredningsarbeid før forslag til lovendringer legges fram for Stortinget.

Våre merknader er publisert på facebooksiden vår, https://www.facebook.com/omsorgsjuss/. Enhver som deler våre synspunkter og ønsker å bruke/bearbeide de tekstene vi har publisert står fritt til å gjøre det, uten hinder av opphavsrett.

Høring – rett til bl.a. sykehjemsplass, ventelister og kommunale kriterier for tildeling

Helse- og omsorgsdepartementet la 7. september 2015 fram høringsnotat om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven om rett til bl.a. sykehjemsplass, kriterier for tildeling av slike plasser og ventelister. Høringsfristen er 7. desember 2015.

Se hele høringssaken her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—rett-til-opphold-i-sykehjem-eller-tilsvarende-bolig-sarskilt-tilrettelagt-for-heldogns-tjenester—kriterier-og-ventelister/id2438834/

Våre merknader til dette lovforslaget er publisert her: https://www.facebook.com/notes/1735034203384162/

Høring – pårørendestøtte og endringer i avlastnings- og omsorgslønnsordningene

Helse- og omsorgsdepartementet la 1. oktober 2015 fram høringsnotat om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven om styrket pårørendestøtte. Høringsfristen er 15. januar 2016.

Se hele høringssaken her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—endringer-i-helse–og-omsorgstjenesteloven-styrket-parorendestotte/id2455073/

Våre merknader til dette lovforslaget er publisert her: https://www.facebook.com/notes/1734746553412927/

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Lovforslag – rett til sykehjemsplass og pårørendestøtte

Velkommen til Omsorgsjuss

perbildeOmsorgsjuss AS overtar kursvirksomheten innenfor forvaltningsrett og helse- og omsorgsrett fra Ikks AS fra 1. januar 2015. Omsorgsjuss AS overtar hele kursporteføljen, og alle kurslederne som har holdt kurs for Ikks AS blir med videre.

Bakgrunnen for endringen er at Ikks AS er et selskap som opprinnelig hadde til formål å utvikle og drifte IT-systemer, men i de senere årene har selskapet også arrangert kurs med kommunenes helse- og omsorgstjeneste som målgruppe. De to virksomhetsområdene er svært forskjellige, og det har vært ønskelig fra både Ikks AS og kursholderne sin side at kursvirksomheten blir skilt ut i et eget selskap, mens Ikks AS fokuserer på sin kjernevirksomhet. Det at det nå er etablert et eget kursselskap håper vi at vil gi muligheter for å tilby enda bedre kurs til våre kunder.

Omsorgsjuss AS og Ikks AS vil fortsatt samarbeide på teknisk side, noe som innebærer at den nettbaserte dokumentsamlingen forvaltning.ikks.no vil leveres av Ikks AS, men ansvaret for faglig oppdatering vil ligge hos kursholderne.

Hovedkontaktperson for kursdeltakerne vil fortsatt være Marianne Skattum. Telefonnummeret blir det samme som tidligere, 45 81 38 95, men vi får ny e-postadresse: post@omsorgsjuss.no. Vi har også fått en egen facebookside, der vi vil legge ut nyheter både om relevante regler og om vårt kurstilbud, https://www.facebook.com/omsorgsjuss.

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Velkommen til Omsorgsjuss