Priser, påmeldingsvilkår og personvern

Priser 

  • Todagers saksbehandlingskurs (alle unntatt BPA-kurs) per deltaker: 4900 kr*
  • Saksbehandlerkurs BPA: 6800 kr (arrangeres ikke før BPA-utvalget har levert NOU)
  • Egenbetalingskurs 5400 kr inkludert bok/4900 kr uten bok**
  • Timepris konsulenttjenester: 1500 kr (ekskl. mva.)
  • Pris for tilgang til forvaltning.ikks.no er 295 kr per måned (ekskl. mva.).

Fakturering

Faktura sendes til kursdeltakerens arbeidsgiver, vanligvis en kommune (kunden). Vi sender primært faktura i EHF-format til kunden, evt. sender vi pdf-faktura til kundens offisielle e-postadresse som vi henter fra Foretaksregisteret.

De fleste kommuner krever at det oppgis et referansenummer e.l. på fakturaer. Den som melder seg på kurset er ansvarlig for å oppgi referansenummer.

Betalingsfristen er 14 dager. Ved forsinket betaling vil det bli sendt betalingspåminnelse og/eller inkassovarsel, og lovbestemte gebyrer vil påløpe.

Dersom betaling fortsatt uteblir, vil fakturaen bli sendt til inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe.

Ved forsinket betaling beregnes lovbestemt forsinkelsesrente.

Påmelding***

Påmelding bekreftes umiddelbart via vårt påmeldingssystem til den e-postadressen som er oppgitt i påmeldingsskjemaet. Automatisk bekreftelse innebærer ikke at den påmeldte har fått plass på kurset.

Påmeldingen er bindende for kunden når påmeldingsfristen har utløpt.

Etter at påmeldingsfristen har utløpt, sendes det ut en egen e-post der det bekreftes at den påmeldte har fått plass på kurset. De som står på venteliste til kurs vil få beskjed om dette.

Avlysning****

Vi tar forbehold om at kurs kan bli avlyst dersom det er få påmeldte. De påmeldte vil få e-post om eventuell avlysning kort tid etter at påmeldingsfristen har utløpt, og før vi sender ut e-post der det bekreftes at de har fått plass på kurset. Omsorgsjuss AS har ikke ansvar for kundens eventuelle kostnader til reise og overnatting som følge av at kurs blir avlyst, dersom avlysning skjer før det er sendt ut bekreftelse om at den påmeldte har fått plass på kurset.

Ved sykdom eller andre alvorlige hendelser som forhindrer kursholder fra å holde et kurs, kan det avlyses også etter at det er sendt ut e-post med bekreftelse av plass på kurset. Omsorgsjuss AS er i disse tilfellene ansvarlig for å dekke nødvendige og dokumenterte reiseutgifter som kunden påføres som følge av at kurset blir avlyst. Kunden plikter på sin side å begrense tapet så mye som mulig, bl.a. ved å avbestille billetter/hotell så snart som mulig etter at det er gitt beskjed om at kurset er avlyst.

Er Omsorgsjuss AS forhindret fra å gjennomføre et kurs som følge av omstendigheter selskapet ikke kan råde over, så som brann, krig, naturkatastrofe eller andre alvorlige og uforutsette hendelser (force majeure), er Omsorgsjuss AS fritatt for alt ansvar for ulemper og kostnader dette påfører kundene.

Fakturering ved avmelding*****

Avmelding skjer fritt fram til påmeldingsfristen er utløpt. Dersom avmelding kommer senere enn påmeldingsfristen, faktureres kunden etter følgende satser, uavhengig av årsaken til avmeldingen:

  • fra påmeldingsfristen til en uke før kurset starter: 20 % av kursprisen
  • fra en uke til to virkedager før kurset starter: 50 % av kursprisen
  • avmelding de siste to virkedagene før kurset og ikke frammøtte kursdeltakere: 100 % av kursprisen (dette gjelder også dersom vær- og føreforhold, stengte veier, kansellerte flyvninger m.m. gjør det vanskelig for kunden å rekke fram i tide)

Reise og overnatting

Kunden er selv ansvarlig for å bestille reise og overnatting. Vi anbefaler våre kurshoteller, men gjør oppmerksom på at det kan finnes billigere alternativer i nærheten.

Personvern******

Kursdeltakerne aksepterer ved påmelding at navn, e-postadresse og arbeidsgiver gjøres kjent for kursholderne og de andre deltakerne på samme kurs, via deltakerlister og utsending av felles e-post før og etter kurset.

All informasjon som kursdeltakerne selv legger inn i påmeldingsskjemaet og informasjon om hvorvidt vedkommende faktisk har deltatt på kurset lagres av oss. Denne informasjonen brukes til fakturering av kursprisen og vil være tilgjengelig for oss i tilfelle deltakerne senere får behov for kursbevis eller å få en oversikt over hvilke kurs de har deltatt på. De som ønsker at informasjon om seg skal slettes fra kurspåmeldingssystemet, kan selvfølgelig bare si fra om det.

Ved påmelding på kurs vil e-postadressen til kursdeltakeren bli lagt til i våre e-postlister, dersom den som melder seg på ikke gir beskjed om at vedkommende ikke ønsker dette. De som får uønsket e-post fra oss kan også når som helst gi beskjed om at de ikke ønsker dette lenger. Vi sender ut e-post ca. 10 ganger i året med markedsføring av aktuelle kurs, nettbaserte verktøy og bøker, og av og til legger vi ved informasjon om viktige endringer i regelverket om helse- og omsorgstjenester i kommunene.

Vi videreformidler ikke informasjon som oppgis ved påmelding til andre enn kursholderne og de øvrige deltakerne, slik det er beskrevet ovenfor. Ingen navnelister, e-postlister e.l. blir videresolgt. Regnskapsfører og leverandør av IT-systemene vi bruker til påmelding vil imidlertid ha tilgang til henholdsvis fakturaer og påmeldingssystemet i den grad de trenger dette for å utføre sine oppgaver.

Tilleggsinformasjon i forbindelse med koronautbruddet:

*Prisen er redusert til 3500 kr.

**Prisen er redusert til 3500 kr (uten bok).

***Påmeldingsrutinene er endret for kurs som blir holdt via Internett. Vi ønsker gjerne å ha påmeldingene inne så tidlig som mulig, for å kunne planlegge kursene på best mulig måte. I den situasjonen som nå har oppstått, har vi besluttet at det ikke er noen påmeldingsfrist. De som ønsker å delta på kurs kan melde seg på helt fram til kursstart. Men for å få kunne tilsendt materiell på e-post i forkant, er vi avhengige av å ha påmeldingene 24 timer før kurset starter.

****Vi tar sikte på at ingen kurs avlyses pga. koronautbruddet, men må ta forbehold om at en eller begge kursholdere blir syke.

*****De som er påmeldt kurs kan fritt melde forfall fram til 24 timer før kursstart, uten at vi fakturerer noe for dette. Vi vil fakturere 20 % av kursprisen ved avmelding senere enn 24 timer før kursstart, siden vi sender ut kursmateriellet på e-post på dette tidspunktet.

******Ved kurs som gjennomføres over Internett vil IT-leverandøren foreta et opptak av hele kurset, som lagres midlertidig i systemet. Vi vil slette dette opptaket så snart vi har hentet ut informasjon/dokumentasjon som er nødvendig for fakturering av kursprisen, og annen nødvendig oppfølging. Opptakene vil ikke bli lagret av oss uten at alle deltakere før kursstart har gitt skriftlig samtykke til dette.